عنوان: سبک های یادگیری cisco و اعلام موسسات با اعتبار تعلیم شبکه در کشور

 

سبک های یادگیری شبکه و اعلام موسسات با کیفیت آموزش network در کشور

این مقاله درباره ی اموزش شبکه می باشد  و شبکه ها رو از نظر مقیاس های جغرافیایی که در در بر میگیرند تقسیم بندی میکنیم و در خصوص ویژگیهای هر توپولوژی که در این شبکه ها استفاده میشود نیز توضیحاتی را ارائه خواهم کرد . در ابتدا از نظر سخت افزاری اگر بخواهیم سخت افزاری شبکه را دسته بندی کنیم از دو دیدگاه می توان به آنها نگاه کرد:

دیدگاه اول تکنولوزی انتقال : به این معنا که شبکه از چه نوع کانالی به عنوان واسط انتقال استفاده می کند که خود به دو دسته تقسیم می شود.
• الف) شبکه های پخش فراگیر یا Broadcast
• ب) شبکه های نقطه به نقطه یا point 2 point
• که از محدوده ی مقاله ی ما خارج می باشد.


دیدگاه دوم مقیاس شبکه و ناحیه ی تحت پوشش آن: به این معنا که شبکه چه مسافت جغرافیایی را پوشش می دهدو حداکثر چند ایستگاه می تواند در شبکه وجود داشته باشد. (مقصود از ایستگاه، یک ماشین همانند computer یا printer است که به عنوان یک موجود مستقل می تواند با بقیه ماشین ها ارتباط برقرار کند و تبادل اطلاعات صورت گیرد.


دسته بندی شبکه ها از نظر مقیاس بزرگی:

1. شبکه های محلی LAN یا (Local Area Network )
2. شبکه های بین شهری MAN یا (Metropolitan Area Network )
3. شبکه های گسترده WAN یا (Wide Area Network )
• البته شبکه های دیگری نیز وجود دارد که در ادامه توضیحاتی در مورد هر کدام به شما ارائه می دهم.


شبکه های محلی (LAN ) : شبکه ایست خصوصی واقع در یک ساختمان یا مجتمع که حداکثر ابعاد آن یک یا دوکیلومتر باشد و تحت مالکیت سازمانهای کوچک، ادارات، نهادها، محیط های آموزشی و کارخانه های کوچک نصب و راه اندازی می شود. یک شبکه LAN سه مشخصه دارد که آنرا از سایر انواع شبکه متمایز می کند :
1. اندازه یا سایز : اندازه LAN بسیار محدود است. بصورتیکه زمان انتقال سیگنالها در آن (حتی در بدترین شرایط) بسیار کم و از قبل قابل پیش بشنی است. دانستن این محدودیت ها برای طراحی شبکه بسیار مهم و اساسی است و باعث ساده تر شدن مدیریت شبکه نیز می شود.
2. تکنولوژی انتقال یا رسانه : تکنولوژی انتقال اطلاعات در LAN بین 10 تا 100 میلیون بیت در ثانیه، تأخیر انتشار (Propagation Delay ) در آن کم و در حد میکرو یا نانو ثانیه می باشد و خطا در آن بسیار اندک است. LAN های جدیدتر به سرعت Gbps10 نیز دست یافته اند.سرعت انتقال در شبکه معمولاً با واحد مگابیت بر ثانیه(1,000,000 ) یا گیگا بیت بر ثانیه (1,000,000,000 ) اندازه گیری می شود. حتما مفهوم تأخیر انتشار برایتان گنگ است : مدت زمانی است که یک سیگنال حامل پیام (الکترکی یا نوری) از ابتدای کانال به انتهای آن منتقل می شود. در کانالهای فیبر نوری تأخیر انتشار حدود µs 3.3 و در کانال های مسی یا رادیویی حدود µs 5 به ازای هر کیلومتر خواهد بود.
3. توپولوژی یا همبندی شبکه : توپولوژی یک شبکه تشریح کننده ی اتصال کامپیوترها در یک شبکه به یکدیگر است. پارامترهای اصلی در طراحی یک شبکه، قابل اعتماد بودن و مقرون به صرفه بودن است.